✔ szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego i równoległego kształcenia zawodowego

✔ nie jest wymagane świadectwo maturalne

✔ absolwentom Liceum Ogólnokształcącego oferujemy dla Dorosłych dalsze kształcenie zawodowe w Szkole Policealnej


Jaki jest warunek przyjęcia do szkoły?

Rekrutujemy po:

 • Branżowej Szkole I stopnia - 3 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy Liceum, czyli od 3 semestru. i możliwość zdobycia zawodu w Szkole Policealnej lub KKZ
 • Zasadniczej Szkole Zawodowej - 3 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy Liceum, czyli od 3 semestru i możliwość zdobycia zawodu w Szkole Policealnej lub KKZ
 • Gimnazjum lub ośmioklasowej Szkole Podstawowej – zdobywasz średnie wykształcenie ogólne przez 4 lata, po których znajdziesz dobrą pracę i możliwość zdobycia zawodu w Szkole Policealnej lub KKZ

Osoby, które z różnych przyczyn mają zaliczoną tylko jedną lub kilka klas LO lub Technikum, mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych od klasy drugiej lub trzeciej. Jest to uzależnione od zrealizowanej podstawy programowej.


Aby być słuchaczem należy dostarczyć do sekretariatu

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej ośmioklasowej, szkoły zasadniczej lub branżowej szkoły I stopnia (oryginał),
 2. Podanie (do pobrania w zakładce Dokumenty lub w sekretariacie Szkoły),
 3. Trzy zdjęcia,
 4. Dowód wpłaty wpisowego (przelew na konto lub wpłata bezpośrednio w sekretariacie).

Płatności

 • Liceum Ogólnokształcące po zmianach w finansowaniu szkolnictwa dla dorosłych przez MEN obniżających stawki subwencji
 • Czesne płatne, co miesiąc na konto szkoły w wysokości: 150,00 na miesiąc
 • Za okres wakacji płatność 50 %. Obowiązuje umowa o kształcenie podpisywana przez słuchacza i szkołę


Kształcenie w systemie zaocznym

 • System weekendowy, zjazdy słuchaczy średnio, co 2 tygodnie: piątek, sobota i niedziela
 • Słuchacz uzyskuje promocję na poszczególne semestry uzyskując pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów i zaliczając egzaminy semestralne z nauczanych przedmiotów,
 • Słuchacz może zdawać egzaminy semestralne z przedmiotów, gdy posiada min. 50% obecności na danym przedmiocie w semestrze,
 • Słuchacz jest zobowiązany uzyskać min. 50% obecności na zajęciach w miesiącu.

 


 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w sekretariacie szkoły.