Zawód: Technik elektryk
Opis: W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik elektryk na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika elektryka, a także otrzyma wykształcenie średnie branżowe.
Warunek przyjęcia na kierunek: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który ukończył szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie
Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie branżowe
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia: 4 semestry
Forma kształcenia: Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy)
Możliwość podejścia do egzaminu maturalnego? Tak

 


Spis treści:

 1. Jak wygląda nauka w szkole?
 2. Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
 3. Jakie zdobywasz kwalifikacje?
 4. Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?
 5. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
 6. Українська версія

Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 


Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika elektryka.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.


Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • kreatywność,
 • spostrzegawczość,
 • wysoka sprawność manualna,
 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna;,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zmysł równowagi,
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;,
 • zdolność podejmowania decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • gotowość do ciągłej nauki,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach przemysłowych,
 • w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku),
 • w zakładach energetycznych i w elektrowniach,
 • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • w firmach branży budowlanej zajmujących się kompleksowym wykonawstwem budynków,
 • w firmach branży elektrycznej,
 • w zakładach świadczących usługi naprawy instalacji elektrycznych,
 • we własnej firmie.

Технік електрик

професія: Технік електрик

Спеціалізована школа ІІ ступеня У 2023/2024 навчальному році школа набирає до класу:

 • випускники спеціалізованої школи І ступеня (Branżowej Szkoły I Stopnia),

 

Навчання в спеціалізованій школі ІІ ступеня триває два роки і є безкоштовним.

У спеціалізованій школі ІІ ступеня здійснюється освіта за кваліфікаційним напрямом за професією технік електрик за рівнем технік.

Після закінчення школи та складання професійного іспиту випускник отримає диплом та професійне звання технік електрик, а також отримає середню технічну освіту.

Випускник спеціалізованої школи ІІ ступеня також зможе скласти державний іспит з трьох обов’язкових предметів:

 • Польська мова
 • Математика
 • Сучасна іноземна мова

Тип школи: спеціалізована школа ІІ ступеня
Попередня освіта: спеціалізована школа І ступеня, базове професійне училище
Здобута освіта: середня технічна


Як проходить навчання в школі?

 • навчання триває 2 роки,
 • загальна освіта проходить у школі (заняття проводять заочно, субота і неділя в середньому два рази на місяць),
 • професійно-технічна освіта здійснюється на кваліфікаційних професійно-технічних курсах у кількості годин, визначених основним навчальним планом за спеціальністю професійно-технічної освіти,
 • під час навчання учні проходять стажування протягом 4 тижнів (140 годин) у спосіб і час, визначені директором школи.

До яких професійних завдань підготується випускник школи?

Випускник школи, що здійснює підготовку за професією технік електрик, буде підготовлений до виконання наступних професійних завдань:
а) експлуатація електроустановок,
б) експлуатація електричних машин і приладів.


Яку отримаєш кваліфікацію?

ELE.05. Експлуатація машин, приладів та електроустановок
Навчання в рамках кваліфікації завершується професійним іспитом.

Позитивна оцінка за обидві частини іспиту (письмову та практичну) дозволяє отримати сертифікат, що підтверджує вищезазначену кваліфікацію. Після закінчення школи та здобуття середньої освіти ви також отримаєте диплом та звання електротехніка.

Випускник отримує додаток EUROPASS до диплома - це документ європейського зразка, який у всіх європейських країнах представляє детальний опис знань, умінь і компетенцій, отриманих власником диплома, разом з зазначенням професій, доступних для виконання на європейському ринку праці.

Документ Europass видається у двомовній версії (польська та англійська) і гарантує його власникам, що їхня освіта буде визнана в усіх країнах, що входять до Європейського Союзу.

Професійна кваліфікація + додаток Europass = ідеальне поєднання при влаштуванні на роботу чи курс в іншій європейській країні.


Які навички, психологічні якості чи здібності корисні в професії?

 • стійкість до стресів;
 • терпіння;
 • точність;
 • творчість;
 • проникливість;
 • висока спритність рук;
 • технічні інтереси;
 • просторова уява;
 • координація «рука-око»;
 • відсутність страху висоти;
 • почуття рівноваги;
 • дизайнерська і технічна фантазія;
 • здатність приймати рішення;
 • розділена увага;
 • готовність до безперервного навчання;
 • готовність до роботи на високій швидкості;
 • готовність до роботи в різних умовах середовища.

Які перспективи працевлаштування?

Ви можете працювати, серед іншого:

 • на промислових підприємствах;
 • в сервісних підприємствах (ремонт електрообладнання: електричних машин, побутового електрообладнання);
 • в енергетичних компаніях і електростанціях;
 • на підприємствах, що виробляють та експлуатують електроенергетичні машини та прилади;
 • в будівельних компаніях, які займаються комплексним будівництвом будівель;
 • у підприємствах електротехнічної промисловості;
 • на заводах, які надають послуги з ремонту електроустановок;
 • у власній компанії.

Чому варто обрати нашу школу?

 • просторі, повністю професійні та обладнані лабораторії,
 • привітний педагогічний колектив, переважна більшість наших викладачів є екзаменаторами OKE,
 • додаткові заняття, у тому числі факультативи з підготовки до державних іспитів,
 • спеціальність майбутнього,
 • Europass - дозвіл займатися професією в усьому ЄС,
 • заочне навчання,

Перспективний розвиток

Випускники можуть продовжити навчання в університеті або поліцеальній школі.