Zawód: Technik pojazdów samochodowych
Opis: W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik pojazdów samochodowych na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika pojazdów samochodowych, a także otrzyma wykształcenie średnie branżowe.
Warunek przyjęcia na kierunek: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który ukończył szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie
Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie branżowe
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia: 4 semestry
Forma kształcenia: Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy)
Możliwość podejścia do egzaminu maturalnego? Tak


Spis treści:

 1. Jak wygląda nauka w szkole?
 2. Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
 3. Jakie zdobywasz kwalifikacje?
 4. Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?
 5. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika pojazdów samochodowych.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.


Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok i słuch,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie,
 • operatywność i skuteczność,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • odpowiedzialność,
 • zdolności manualne,
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zarządzanie małymi zespołami,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych,
 • w salonach sprzedaży samochodów,
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy),
 • w warsztatach samochodowych,
 • na stacji diagnostycznej,
 • w firmach transportowych,
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • w zakładach komunikacji publicznej,
 • we własnej firmie.