Zawód: Technik technologii żywności
Opis: Zawód technik technologii żywności jest zawodem profilowanym, ze względu na podział pracy w przemyśle spożywczym na specyficzne branże przetwórstwa i wytwarzania. Jest jednym z wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników. To ciekawy zawód wymagający szerokiej wiedzy technicznej, dla osób ze szczególnymi uzdolnieniami i pasjami. Produkcja wyrobów spożywczych jest jedną z gałęzi gospodarki w kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają do wszystkich zakładów przetwórstwa spożywczego. Wkroczenie Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na dokapitalizowanie zakładów przemysłu spożywczego, a tym samym podniesienie jakości oferowanych wyrobów. Polskie przedsiębiorstwa od lat wykazują wysoki poziom przemysłu spożywczego i stale go podnoszą. Wykwalifikowana kadra daje możliwość sprawnego działania przedsiębiorstwu. Technik technologii żywności jest osobą, która bardzo dobrze wpisuje się w ten obraz, specjaliści z tego obszaru są bardzo pożądanymi pracownikami.
Warunek przyjęcia na kierunek:

Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodach:

 • cukiernik (kwalifikacja SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych) lub
 • operatora maszyn i urządzeń przemysły spożywczego (kwalifikacja SPC. 02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń) lub
 • piekarz (kwalifikacja SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich) lub
 • przetwórca mięsa (kwalifikacja SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych) lub
 • przetwórca ryb (kwalifikacja SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych)
Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie branżowe
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia: 4 semestry
Forma kształcenia: Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy)
Możliwość podejścia do egzaminu maturalnego? Tak


Spis treści:

 1. Jak wygląda nauka w szkole?
 2. Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
 3. Jakie zdobywasz kwalifikacje?
 4. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 5. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • wytwarzania produktów spożywczych .

 


Jakie zdobywasz kwalifikacje?

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika technologii żywności.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.


Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy przemysłu spożywczego, organizowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.


Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik technologii żywności może podjąć pracę między innymi w zakładach produkcji żywności, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach produkcji urządzeń technologicznych dla przemysłu spożywczego, serwisach urządzeń przemysłu spożywczego.